2024-05-23 13:44Pressmeddelande

Smart samarbete löser avgörande behov kring framtidens besöksnäring och turism

Två kvinnor på ett kafé som pekar på en mobilGenom att analysera mobilitetsdata kan man få bättre förståelse för besökare beteenden i Sverige.

Nätverket BI Syd, som Visit Värmland ingår i, tar nu ett stort kliv framåt inom datadriven turismanalys. Det sker tack vare införandet av en avancerad plattform för konsumtions- och mobilitetsdata. Den strategiska milstolpen betyder att BI Syd kan optimera insatserna gentemot besöksnäringen och hjälpa kommuner och regioner att sätta offensiva mål och göra rätt investeringar i besöksnäringen.

Besöksnäringen bidrar till tillväxt och jobb, attraktivitet, lokal stolthet, bättre service och kommunikationer. SKR:s enkätundersökning Kommunernas arbete med besöksnäring och turism visar att näringen står högt på kommunernas agendor. Detsamma gäller även regionerna.

En mycket hög andel av kommunerna (76 procent) behöver statistik och kunskap om platsutveckling, enligt SKR:s undersökning. Men hittills saknas officiell nationell statistik som går att bryta ner på lokal nivå, undantaget gästnätter. BI Syds satsning kommer att bidra med tillförlitlig och aktuell statistik som ger förutsättningar att göra lokala ekonomiska analyser och fatta beslut.

Under 2023 inledde BI Syd upphandlingen av en dataplattform med fokus på turismanalyser, en mobilitetsdatatjänst med syftet att förbättra förståelsen för besökares beteende i Sverige. Tack vare dataplattformen Symphony kan BI Syds analytiker nu genomföra högkvalitativa och långsiktiga analyser.

– Genom plattformen Symphony får vi nya verktyg och ny information som är viktig för att vi, besöksnäringen och beslutsfattare ska kunna sätta mål för framtiden och på ett hållbart sätt investera i besöksnäringen, säger Mia Landin, vd, Visit Värmland och understryker vikten av nätverket.

– Att vi samverkar inom BI Syd ger oss möjligheten att investera i viktiga lösningar som Symphony. Utan nätverket hade detta inte varit möjligt. Tillsammans blir vi starkare.

Nätverket kommer initialt att undersöka mobilitets- och rörelsedata samt kortdata från utvalda områden för att säkerställa att specifika frågeställningar besvaras effektivt. Med hjälp av plattformen kommer BI Syd att kunna stötta:

  • Utvecklingen av insatser för att geografiskt och tidsmässigt balansera flöden av besökare.
  • Marknadsföring av destinationer på ett socialt, ekonomiskt och hållbart sätt.
  • Spridning av kunskap och analyser till partners på kommunal, regional och nationell nivå.

Om BI Syd

BI Syd är ett nätverk av regioner i södra Sverige som bildades 2015 med målet att systematiskt samla omvärldsbevakning och säkerställa robusta beslutsunderlag för besöksnäringen. Genom samverkan och innovation strävar BI Syd efter att främja en ansvarsfull och framgångsrik turismsektor. Nätverket BI Syd fortsätter att ligga i framkant inom turismanalys tack vare plattformen Symphony. Genom att samarbeta och dela data, insikter och analyser har regionerna inom nätverket resurser att driva innovation och hållbar utveckling in i framtiden.

Medlemmar i BI Syd: Destination Småland, Region Gotland, Region Halland, Region Kalmar län, Region Östergötland, Smålandsturism AB, Visit Blekinge, Visit Värmland och Visit Skåne.

SKR:s Enkätundersökning genomfördes i september år 2023. 227 kommuner besvarade enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på 78 procent.


Om Visit Värmland

Visit Värmland arbetar för besöksnäringen i Värmland. Våra tillgångar är våra medlemmar; företag, föreningar, organisationer och kommuner som tillsammans jobbar för att stärka och utveckla en hållbar värmländsk besöksnäring.


Kontaktpersoner

Mia Landin
Vd
Mia Landin