2020-06-17 08:29Pressmeddelande

​Nytt projekt till Värmland för omställning av besöksnäring, handel och småskalig livsmedelsproduktion

Visit VärmlandVisit Värmland

Visit Värmland har beviljats ett nytt treårigt besöksnäringsprojekt: Varmt välkommen! Livskraftig omställning i Värmlands besöksnäring och utveckling av livsmedelskedjan för lokala matentreprenörer 2020- 2023, kort kallat LOV.

Besöksnäringen inklusive handel är en av de branscher som snabbast fått förändrade förutsättningar orsakade av covid-19-krisen, med stor osäkerhet som följd. Den globala krisen innebar ett omedelbart stopp för internationellt resande när länder infört reserestriktioner.

Visit Värmlands ordinarie uppdrag är att affärs- och produkt-utveckla samt marknadsföra varumärket Värmland som en hållbar och attraktiv besöksdestination, internationellt och nationellt. Projektet ska bidra till ett snabb omställning för att företagen ska kunna möta marknadens nya förutsättningar, nya prioriterade målgrupper med andra behov, önskemål, kvalitetskrav, resvanor och konsumtionsmönster som följer under och efter coronapandemin. Små och medelstora företag ska få stöttning och stärka konkurrenskraften så att företagen kan fortsätta att växa och attrahera såväl länets invånare som inhemska och internationella besökare. Därmed innebär projektet även en omställning av Visit Värmlands verksamhet.

– Vi hoppas att vi med det nya projektet kan stötta företagen och brancherna som drabbats hårt av covid-19 och det är viktigt att vi kommer igång så snabbt som bara möjligt. Den kris besöksnäring, handel och småskalig livsmedelsproduktion har hamnat i var helt omöjlig att förutse. För väldigt många försvann både Intäkter och kunder över en natt. Branschen behöver så snabbt som möjligt genomgå en omfattande omställning för att kunna erbjuda nya, hållbara och coronasäkrade upplevelser som känns trygga, säkra och där hänsyn till social distansering är möjlig, säger Mia Landin vd på Visit Värmland.

Visit Värmland är projektägare tillsammans med samverkansparten klusterorganisationen för värmländska mat- och dryckesföretag, Nifa. Projektets primära målgrupper är små och medelstora företag inom besöksnäring och handel samt aktörer genom hela livsmedelskedjan, bland andra lokala matentreprenörer.

– Nifa är glada att det nya projektet möjliggör ett extra stöd till de företag som är drabbade av nya förutsättningar skapade av Covid 19. Vi kommer att rivstarta med en rad olika aktiviteter för att hjälpa företagen i hela livsmedelskedjan som vi hoppas ger resultat under hösten”, säger Claes Jonasson, Verksamhetsledare för Nifa – branschföreningen för värmländsk mat och dryckesföretag.

Planerade aktiviteter ska bidra till att merparten av företagen snabbt lyckas ställa om till marknadens nya förutsättningar med anledning av coronapandemin. Projektets övergripande mål tar sikte på ett önskat tillstånd tre år framåt i tiden, där Värmlands besöksnäring, handel och småskaliga livsmedels- och dryckestillverkning har klarat sig igenom den akuta globala covid-19-krisen och med stärkt konkurrenskraft kan fortsätta att växa.

– Det kommer fortsatt att vara en utmanande tid framöver för många, men att vi beviljats nya projektmedel från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden gör det möjligt för oss att tätt tillsammans med företagen och kommunerna skapa nya innovativa affärsmöjligheter för en hållbar framtid, säger Mia Landin.

För mer information
Mia Landin, vd Visit Värmland,
mia.landin@visitvarmland.se, 054-776 60 01

Claes Jonasson, verksamhetsledare Nifa,
claes.jonasson@nifa.se, 072 514 98 59


Om Visit Värmland

Visit Värmland arbetar för besöksnäringen i Värmland. Våra tillgångar är våra medlemmar; företag, föreningar, organisationer och kommuner som tillsammans jobbar för att stärka och utveckla en hållbar värmländsk besöksnäring.


Kontaktpersoner

Mia Landin
Vd
Mia Landin
Frida Jansson Högberg
Kommunikatör
Frida Jansson Högberg
Jenny Nohrén
Kommunikatör
Jenny Nohrén
Andreas Norum
Projektledare Visit Värmland
Andreas Norum
Projektledare
Niclas Wikman