2021-06-22 10:45Pressmeddelande

Innovationsarenor Besöksnäring, nytt omställningsprojekt till Visit Värmland

Visit VärmlandVisit Värmland

Region Värmland och Tillväxtverket har beviljat Visit Värmland stöd att genomföra projektet Innovationsarenor Besöksnäring. Projektet är ett branschöverskridande samverkansprojekt som ska genomföras tillsammans med Värmlands digitala kluster Compare.

Projektet bidrar till Värmlandsstrategins åtgärd Fler och starkare företag där besöksnäringen pekas ut som en tillväxtbransch. Det handlar bland annat om samarbeten, kompetensförsörjning, kapitalförsörjning, förnyelse, kommunikationer, marknadsföring, gynnsamma kommunala förutsättningar och service, men också om att öka intresset och skapa förutsättningar för att starta och driva företag. Projektet bidrar även till åtgärden Livskvalitet för alla genom att tillgängliggöra kultur och naturvärden för många fler av Värmlands invånare. Projektet är ett branschöverskridande samverkansprojekt mellan Visit Värmland och Compare.

Projektet bygger vidare på Platsens digitaliserade upplevelser, genom att tillvarata tidigare investeringar och metod för att skapa nya innovationer och ökad tillväxt i besöksnäringen och underleverantörer.

Innovationsarenor Besöksnäring är en del av React – EU, en insats inom EUs regionalfond som bidrar till att stärka små och medelstora företag efter Coronapandemi i Norra Mellansverige. Projekten som stöds av React ska bidra till en grön och digital omställning samt öka konkurrenskraften i företagen.

– Det övergripande målet för projektet Innovationsarenor Besöksnäring är att företag inom besöksnäringen ska öka sin innovationskraft och omställningsförmåga när det kommer till digitala och gröna omställningar. Detta ska medföra att små och medelstora företag inom besöksnäringen i Värmland har stärkt sin attraktionskraft och klarar pandemins effekter för en konkurrenskraftig näring även efter pandemin, säger Mia Landin vd Visit Värmland.

Viljan inom besöksnäringen för att digitalisera verksamheten och sitt sätt att arbeta är numera stor. Förmågan att digitalisera sin verksamhet och med digitalisering se nya möjligheter avseende nya tjänster och affärsmodeller är dock många gånger låg. Även kunskapen kring begreppet innovation är låg hos målgruppen, vilket leder till att många har föreställningar av att innovation måste vara något stort och omvälvande. Förenklat handlar projektet om att på ett systematiskt sätt möjliggöra genomförandet av olika omställnings- och utvecklingsidéer.

— Därför är det även viktigt att dessa företag får upp ögonen för vad innovation är, att det snarare handlar om att hitta nya lösningar på ett befintligt problem på just det företaget, säger Mia Landin.

— Vi är mycket glada för att få möjligheten att konkret arbeta med innovation och digitalisering tillsammans med besöksnäringen och Visit Värmland. Samarbete över branschgränser är av stor betydelse för att kunna stimulera utveckling i svåra och utmanande tider, Magnus Bården vd för Compare.

För att nå målen kommer projektet att arbeta med olika arbetspaket; etablering, utveckling av innovationsplattformar, genomförande av innovationsarenor och innovationssupport Be Digital samt marknadsbearbetning och internationalisering. Projektet kommer att rikta ett extra fokus på små och medelstora företag som har ett ökat behov av att ställa om i och med pandemin och som historiskt haft en stor andel utländska gäster. Projektet kommer även att jobba med nya och befintliga små och medelstora företag och entreprenörer som vill utveckla hela eller delar av sin verksamhet till besöksnäring, då ett utökat utbud är viktigt för besöksnäringens attraktionskraft i stort.


Om Visit Värmland

Visit Värmland arbetar för besöksnäringen i Värmland. Våra tillgångar är våra medlemmar; företag, föreningar, organisationer och kommuner som tillsammans jobbar för att stärka och utveckla en hållbar värmländsk besöksnäring.


Kontaktpersoner

Mia Landin
Vd
Mia Landin
Frida Jansson Högberg
Kommunikatör
Frida Jansson Högberg
Jenny Nohrén
Kommunikatör
Jenny Nohrén
Andreas Norum
Projektledare Visit Värmland
Andreas Norum
Projektledare
Niclas Wikman